Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Úvodná stránka Zámok Programy Služby Správy Galéria

Pozdrav

Šlachtické rody Uhorska písali európske dejiny tak s politického, ako i z vojenského a kultúrneho hľadiska. Verne slúžili, pomáhali naším kráľom a panovníkom v ich spoločnej snahe, aby sme počas našej, viac ako 1100 ročnej histórii mohli považovať Karpatsku kotlinu za našu vlasť, i keď pred viac ako 100 rokmi trianonská mierová zmluva úplne premenila tento región.
 
Dnešná tvár Európy je dôsledkom udalostí minulých storočí. Vplyv veľkých tvorcov štátu minulých storočí nemožno poprieť ani v zemepise terajšej Únie. Mená ako  Pálffy, Batthyány, Erdődy, Csáky, Zichy, Károlyi, Teleki, Bánffy, Bornemissza, Kornis, Kemény, Zrínyi, Grassalkovich, Bethlen, Illésházy, Wesselényi a mnohé iné sú zväčša dobre známe aj v zahraničí. Popri rodine Széchenyiovcov bola pravdepodobne najznámejšia rodina Esterházy.
 
Kmeň ZERHAS de SALAMON-WATHA spomínaný prvýkrát v písomnostiach z roku 1186 sa usadil na Žitnom Ostrove.  Okolo roku 1590 sa objavili traja bratia, gróf Miklós, barón Daniel a barón Pál boli zakladateľmi vetviev ESTERHÁZY de GALÁNTHA. Gróf Miklós a jeho syn knieža Pál I. boli uhorskými palatínmi.
 
Medzi 12 historickými tzv..hlavným kniežatmi /hitbizományi herceg/  bol Pál I. z vôle cisára Leopolda v roku 1687 povýšený do kniežacieho stavu , keď predtým premiestnil  svätu korunu pred vpádom Turkov do bezpečia v Passau a zúčastnil sa na oslobodení Viedne a znovuobsadení Budínskeho hradu.       
 
Zložil hudobné dielo  „Harmonia Caelestis". Pál Antal , 4.knieža začal barokovú prestavbu vodného hradu v Eisenstadte /Kismarton/, a na bratislavskom zasadnutí maďarského národného zhromaždenia prisľúbil mladej Márie Terézii pomoc maďarskej šlachty proti pruskému kráľovi. Vyhlásil „...život a krv za našu kráľovnu, Máriu Teréziu..! “ Bol velvyslancom v Neapoli, a po ďaľšom pruskom ťažení sa vrátil ako generál do Eisenstadtu, kde vymenoval Josepha Haydna za druhého kapelníka.
 
Legendárnou postavou rodiny je knieža  I. „Fényes" Miklós, ktorý vybudoval Eszterházu. „Eszterhazský  svet víl"  dosiahol svoj vrchol v rokoch 1770/80.. V období hudby Haydna a mnohých slávností,  na ktorých sa zúčastnili poprední umelci – raz sem zavítala aj Mária Terézia -  „Fényes" Miklós  vytvára „maďarský Versailles".  V rokoch  1778/79  so svojími vlastnými 1200 vojakmi bojuje ako generál na strane cisára Jozefa II. v Bavorsku, za čo cisár neskôr kniežaci titul rozširuje na všetkých členov rodiny.
 
Jeho vnuk, knieža Miklós II. chcel prekonať slávu svojho starého otca a prestavuje zámok v Eisenstadte v slohu empire. Nakúpil zbierku svetoznámych obrazov, ktorú dnes možno vidieť v Múzeu krásneho umenia. V Bavorsku kupuje kaštiel a veľkostatok v Edelstettene, čím sa stáva nemecko-rímskym rišskym kniežaťom. V roku 1809  mu Napoleon – údajne – ponúka maďarskú korunu, čo však odmietol. V roku 1814/15 na Viedenskom kongrese veľkolepo hostí celý európsky diplomatický zbor. V roku jeho smrti sa však dlhy nahromadili do takej výšky, že majetky sa dostali do nútenej správy. Jeho vnuk Miklós III. je donútený predať časť zbierky klenotov uhorskému kráľovskému štátu. Miklósovi IV. sa podarilo vyplatiť poslednú časť dlžoby až v roku 1898. Žiaľ,  po druhej svetovej vojne ľudová republika vyvlastňuje všetky maďarské statky bez náhrady. Aj kaštieľ Fertőd-Eszterháza sa dostáva do vlastníctva štátu, jeho lesk sa stráca a na niekoľko desaťročí upadá do hlbokého spánku. 
 
Dnes, keď sa konečne hodnoty znova dostávajú na svoje miesto,  kultúrne, výskumné a festivalové centrum Eszterháza robí všetko v záujme neustálej obnovy kaštieľa. Prostredníctvom veľkolepej výstavy umožňujeme nahliadnúť do toho nádherného sveta, ktorý svojho času vytvoril v zámku Miklós „Fényes-Žiarivý“. Prosím, snívajme trochu spolu, aby sme aj my mohli byť súčasťou niekdajšieho svetu víl!
 
Knieža Antal Esterházy   
 

Informácie

OPENING HOURS:
Monday: closed
Tuesday-Sunday 9.00-18.00
Cashier’s office opening hours: 8.45-16.55
 

Tu je dostupná mapa
 
Ticket prices
M
useum schedule
 
Parking