Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Úvodná stránka Zámok Programy Služby Správy Galéria

Zámocký park

Vrcholné obdobie barokového zámockého parku bolo v čase Esterházy „Fényes" Miklósa. V tom čase boli pripojené ku kniežacim apartmánom na dvoch stranách kaštieľa komorné záhrady vyzdobené sochami a kamennými vázami. Slávnostný dvor, posypaný štrkom zdobili fontány. V 300 hektárovom parku rokokovú nádheru umocňovali sochy, fontány, vodopády, zábavné domy pomenované podľa mytologických bohov a čínska pagoda.

Domy zábavy a les

Aj dnes štruktúru takmer 200 hektárovej záhradnej kompozície určuje z fokusu kaštieľa (Sala Terrena, letná jedáleň) vychádzajúca trojprúdová os, ktorá pokračuje za parterom (otvorená baroková ozdobná záhrada) v rozsiahlom lese, bažantici v záhrade s divinou. 

Samotný zámok umiestnili tak, aby jeho hlavné osy padali do smeru kostolov okolitých dedín. Pôvodný, vyšívaný parter / vzorky pripominajúce výšívky barokových šiat z buksusu) premenili okolo 1775 na trávnatý parter (teda kvetinovými záhonmi lemovanú pravideľnú trávnatú plochu oddelenú chodníčkami) pravdepodobne podľa plánov Jakobyho. Toto zdobilo40 sôch, viac ako sto pomaračových a citrónových stromov, 40000 kvetín (boli každý mesiac vymenené), ako i kamenné vázy a fontány.

Na kraji lesa, ktorý sa nachádza za ozdobnou záhradou boli dve umelé vodopády /tzv.kaskády/, ďalej vo vnútri vybudované kostoly Diany a Apolla, Fortuny a Venuše, viacero fontán, ružových záhrad, a jeden čínsky dom zábavy/tzv.Bagatelle/, koré slúžili na viacdennú zábavu prominentných hostí spolu s v blízkosti postaveným bábkovým divadlom a operou.

Storočia úpadku

Kniežací dvor po smrti „Fényes" Miklósa opustil zámok, ktorý viac ako jedno storočie upadal, tak ako i slávna opera, viac budov a veľká časť záhrady sa zničili v 19.storočí. V roku 1902 obnovili park na základe projektov Antona Umlaufta, riaditeľa schönbrunnskej cisárskej záhrady a pod vedením Károlya Hulescha, hlavného záhradníka kniežaťa. Základná štruktúra barokovej záhrady zostala zachovalá. V tom čase vytvorená kompozícia parku / geometrický neobarokový park s prvkami anglickej záhrady/ je tá, ktorú v súčasnosti môžu obdivovať návštevníci. Z tejto doby sa zachovalo mnoho starých zvláštnych rastlín, napr. mamutie jedle, cédre atď...

Zámok a park, ktoré boli vážne poškodené v II.svetovej vojne zachránil posledný hlavný záhradník kniežaťa, akademik Aladár Porpáczy, ktorý založil v zámku a v známom záhradníctve odbornú školu záhradníctva a výskumný ústav. Začala sa pravideľná údržba parku a jeho odborná rekonštrukcia založená na vedeckom výskume, prebieha úprava stromoradia, a hoci zostáva ešte veľa roboty, park Eszterháza sa stal už dnes jednou z najkrajších historických záhrad krajiny. 

Komorné záhrady

Geometrické záhrady pôvodne zdobené sochami a vázami na dvoch stranách zámku, oddelené nízkým plotom sa úzko viazali k súkromným apartmánom kniežaťa a jeho manželky. V 18.storočí ich hladina bola znížená, v vnútry v nádobách sa pestoval pomaranč, citrón a iné južné rastliny. V prvej polovici 19.storočia vytvorili tu záhrady krajinného charakteru s kľukatými uličkami a kríkmi. Obrovské tisy červené, ktoré vidíme dnes už neodzrkadlujú eleganciu neobarokového projektu Antona Umlaufta z roku 1903, ale jedinečné rastliny vytvárajú zaujímavú auru.

Parter

Je to ústredná a najvýraznejšia časť parku, s vysokými tisami podobne ako v komorných záhradach, je to pozostatok neobarokovej kompozície Umlaufta. Zo začiatku Anton Zimmer v rokoch 1720 naprojektoval sem ozdobený parter s motívami vysadenými z buksusu. Knieža“Fényes“ Miklós najprv to dal zväčšiť a okolo roku 1775 úplne pretvoriť – pravdepodobne na základe projektov Jacobyho. Bol vytvorený trávnatý parter, jej tabule lemovali sochy, vázy, kvetináče a fontány. 60 tisíc vysadených kvetín menili každý mesiac, čo si vyžadovalo obrovské náklady. V 19.storočí sochy zmizli, na veľkú trávnatú plochu zasadili iba niekoľko skupín stromov. 

Trávnatú plochu zo začiatku 20.storčia, lemovanú tisami v partery vejárovitej formy zdobili pred prvou svetovou vojnou tisíce kvetov, počas vojny ju zasadili zemiakmi. Trojité stromoradie, ktoré lemovalo parter zastrihli tak, že zvonku vyzeral, ako dlhá zelená krabica, a zvnútra trvorilo dvojitý tunel. Na niektorých starých stromoch, ktoré boli nedávne zastrihnuté sa aj dnes objavuje táto forma.

Na ľavo od stromoradia aj dnes možno vidieť „ malý kaštieľ“, budovu hospodárskej správy kniežacieho statku ako i spolu s ňou jeden celok tvoracie, v roku 1773 postavené bábkové divadlo, ktoré v 19.storočí spolu so za ním stojacou oranžériou premenili na obilnú sypku. 

Oproti bábkovému divadlu, na druhej strane partera / na ploche dnešnej anglickej záhrady/ stál známy operný dom, v ktorom predstavili Haydnove opery. Na konci 19.storočia vyhorel, a dnes tu stojí iba časť múru pri stromoradí, ktoré ohraničuje parter.

Pál-majer

Na mieste tejto malej, krajinnej záhrady bola v 18.storočí jedna z kuchynských záhrad zámku. V prvých rokoch 20.storočia bol to domček na hranie a miniatúrny majer pre kniežiacie deti. Boli tu aj kozy a biele somáre, ktoré sa používal pre detské koče.

Dom pre čerpadlo

Táto budova s jemným stvárnením spolu so nástennou fontánou ozdobeným stlporadím hľadí smerom k zámku. Bola postavená nad fontánou z 18.storčia, ktorá zásobovala vodou jednu z ozdobných fontán postavených v roku 1874 na mieste dnešného radu líp. (kaskády sa v 19.storočí zničili.) Čerpadlo zabudované okolo roku 1908 zásobovala takmer celý kaštielný komplex čerstvou vodou. Ozdobou strechy budovy pripomína motív Belvederu / stredová vyhliadková časť/

Lés-les

Les, ktorého názov poukazuje na poľovačku, bol od roku 1760 súčasťou zábavnej časti záhrady. Dnes ho obhospodaruje miestná lesná správa. Pôvodné stavby, chodníky, i sochy zmizli, zachovali sa iba tri hlavné východy a niekoľko chodníkov. Vnútorné konáre stromoradia nedávno zastrihli, aby sa opäť uplatnila priestorová štruktúra parku. Takto na konci stredného otvoru je dobre vidieť kostolná veža susedného Fertőszentmiklósu. 

Na mieste bývalého, dreveného čínskeho pavilonu s názvom Bagatelle stojí „čínsky“ hosťovský dom postavený v rokoch 1980. Pri bývalej kniežacej horárni, v uzavretom priestore možno vidieť krotké jelene a diviaky.

Ružová záhrada

Na tomto mieste sa v 18.storočí nachádzala druhá kuchynská záhrada kaštieľa, v prvej polovici 19.storočia tu bolo miesto škôlky exotických stromov. Dnes vidíme pozostatky ružovej záhrady postavenej v roku 1908 manželku kniežaťa, spolu s 220 m dlhým ružovým sadom v strede s pavilónom v čínskom slohu. Pôvodne túto záhradu zdobilo 20 tisíc koreňov ruží. Jej obnova a revitalizácia sa už začala.

Anglická záhrada

Park na tomto území vybudovali až v roku 1906. Od rokov 1770 v juhovýchodnom cípe tohto územia stál známy operný dom, ktorý vyhorel v 19.storočí. Anglickú záhradu projektovanú Umlauftom pretkýnali elegantne sa točiace cesty. Zdobilo ju množstvo zvláštných rastlín, z ktorých mnohé je možno vidieť dodnes. Odstránenie krovín a buriny sa už uskutočnilo, obnova tejto časti parku sa očakáva v blízkej budúcnosti. Popri štvoritom lipovom rade stojí náročná budova kniežacej stajne, kde po roku 1945 bolo kino a kultúrny dom. Donedávna tu fungovala konzerváreň, dnes stojí prázdna.

Kniežacie záhradníctvo

Na ploche za maštaľou sa nachádzalo na začiatku 20.storočia známe „Hradné záhradníctvo“, kde neskôr pôsobil výskumný ústav ovocinárstva. Dnes na tejto plochy je možné videť iba niekoľko skleníkov. Obnova záhradníctva sa očakáva v blízkej budúcnosti. 

Hudobný dom

Táto budova slúžila v 18.storočí ako bydlisko Josepha Haydna, ako i členov kniežacieho orchestra a spevákov opery. Dnes je tu úrad starostu, ako i hudobná škola, mestská knižnica a pamätne múzeum hudobného skladateľa. 

Severný park

Oproti kaštieľu sa nachádza granátový dom/ budovy kniežacej telesnej stráže/. Na ploche za ňou na začiatku 20.storočia vybudovali park. Spomienkou naň sú lipové aleje, staré platany a smutná breza, ale jeho charakter sa vybudovaním športového ihriska, parkoviska a kempingu značne stratil na pôvodnej kráse. 

Hospodársky dvor statku

Na začiatku 20.storočia vybudovali na ploche na východ od zámku domy pre zamestnancov statku a obslužné budovy. V tomto čase bola postavená aj vodná veža, ktorej atika, podobne ako na dome čerpadla pripomína ozdobu strechy kaštieľa. Hospodárske budovy doplňali maštale, chlievy, ďalej výrobňa masla. Veľká čas budov je možno vidieť aj dnes. 

Náhrobný vršok

Tento park so svojskou atmosférou vznikol na základe poslednej vôle obnoviteľky záhrady Eszterházy, kniežnej Miklósné Esterházy(IV), rod.Margit Cziráky. Bol vytvorený na umelom kopci na sever od kaštieľa, v močiari Hanságu. Náhrobný vršok sa stal v roku 2008 chránenou hrobovou záhradou, a možno ho navštíviť iba príležitostne.

Informácie

OPENING HOURS:
Monday: closed
Tuesday-Sunday 9.00-18.00
Cashier’s office opening hours: 8.45-16.55
 

Tu je dostupná mapa
 
Ticket prices
M
useum schedule
 
Parking